Home » พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน by Robert T. Kiyosaki
พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน Robert T. Kiyosaki

พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน

Robert T. Kiyosaki

Published
ISBN :
Paperback
376 pages
Enter the sum

 About the Book 

เนือหาของหนังสือเลมนีกลาวถึงความแตกตางในเรืองการทำงาน การหารายได และการบริหารเงินของคนในสีลักษณะอาชีพไดแก ลูกจาง คนทำธุรกิจสวนตัว เจาของกิจการ และนักลงทุน โดยเปรียบเทียบใหเหนถึงเหตุผลทีทำใหคนสีกลุมนีมีสถานะทางการงานและการเงินทีตางกัน พรอมคำแนะนำและขMoreเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความแตกต่างในเรื่องการทำงาน การหารายได้ และการบริหารเงินของคนในสี่ลักษณะอาชีพได้แก่ ลูกจ้าง คนทำธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ และนักลงทุน โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงเหตุผลที่ทำให้คนสี่กลุ่มนี้มีสถานะทางการงานและการเงินที่ต่างกัน พร้อมคำแนะนำและข้อชี้แนะว่าต้องทำอย่างไรจึงจะมีอิสระภาพทางการเงิน!เหมาะสำหรับผู้พร้อมที่จะก้าวข้ามจากความมั่นคงในหน้าที่การงานไปเริ่มแสวงหาโลกแห่งอิสรภาพทางการเงินของตนเอง ผู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพและการเงินในชีวิต ตลอดจนผู้พร้อมที่จะก้าวผ่านจากยุคอุตสาหกรรมสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร